Share |

words
TORAH                                  Deuteronomy          D'VARIM             1:1 - 3:22
HAFTARAH                            Isaiah                       YESHAYAHU     1:1-27
BRIT HACHADASHA               Acts                          MA'ASEI            7:51 - 8:4