Share |

command!
Torah                             Leviticus  6:8 - 8:36
Haftarah                                        Jeremiah 7:21 - 8:3; 9:23-24
Brit HaChadashah         Hebrews 9:11-28