Share |

eighth
Torah                            Leviticus 9:1 - 11:47
Haftarah                       2 Samuel 6:1 - 7:17
Brit HaChadashah       Hebrews 7:1-19