Share |

see!
TORAH                                          Deuteronomy           D'VARIM          11:26 - 16:17
HAFTARAH                                    Isaiah                        YESHAYAHU      54:11 - 55:5
BRIT HACHADASHA                       John                           YOHANAN           7:37-52
Assembly - First Shabbat (Saturday) of the month