Share |

as a result
TORAH                                            Deuteronomy          D'VARIM             7:12 - 11:25
HAFTARAH                                      Isaiah                       YESHAYAHU      49:14 - 51:3
BRIT HACHADASHA                         Hebrews                   IB'RIM              11:8-13
Assembly - First Shabbat (Saturday) of the month