Share |

ordinance of
TORAH                               Numbers            B'MIDBAR                 19:1 - 22:1
HAFTARAH                         Judges                SHOPHETIM                   11:1-33
BRIT HACHADASHA            John                   Yohanan                    3:10-21