Share |

New Year
Leshanah tovah tikateiv veteichateim,
"May you be inscribed and sealed for a good year."
TORAH                                  Genesis                     B'REISHEET                 21:1-34
HAFTARAH                           1 Samuel                   SHEMU'EL ALEPH        1:1 - 2:10
B'RIT HACHADASHAH          1 Thessalonians      TAS'LONIQIM ALEPH    4:13-18