Share |

journeys of 
TORAH                                    Numbers          B'MIDBAR         33:1 - 36:13
HAFTARAH                              Jeremiah          YIRMIYAHU        2:4-28
BRIT HACHADASHA                 James               YA'AQOB             4:1-12