1 Shemu'el (Samuel) 20:18-42

 

Haftarah                  1 Samuel 20:18-42