JOY of the TORAH
TORAH                    Deuteronomy        D'Varim        33 - 34;
                                Genesis                  B'Reisheet      1:1 - 2:3
Haftarah                 Joshua                   Yahoshua        1:1-18
B'Rit Chadashah     Matthew                Mattithyahu   5:17-48