Share |

and I appeared 
TORAH                           Exodus 6:2 - 9:35
HAFTARAH                    Isaiah 66:1-24
B'RIT CHADASHAH       1 Peter 2:4-10