Share |

Give ear!
TORAH                                 Deuteronomy      D'VARIM           32:1-52
HAFTARAH                           Hosea                   HOSHEA            14:2-10; (1-9)
                                           Micah                   MIKAH                7:18-20
                                         Joel                        YO'EL                  2:15-27
B'RIT HACHADASHAH            Romans                ROMIYIM         10:17 - 11:12;
                                           Romans                 ROMIYIM        12:19; 15:9-10