Share |

say!
Torah                         Leviticus 21:1 - 24:23
Haftarah                    Ezekiel 44:15-31
Brit HaChadashah     Luke 14:12-24