Share |

Phinehas (dark-skinned) 
TORAH                                  Numbers.          B'MIDBAR                      25:10 - 29:40
HAFTARAH                            1 Kings.            MELAKIM ALEPH          18:46 - 19:21
BRIT HACHADASHA               John.                 YOHANAN                       2:13-25