Share |

and this the blessing
TORAH                                  Deuteronomy           D'VARIM         33:1 -34:12
HAFTARAH                            Joshua                       YAHOSHUA       1:1-18
B'RIT HACHADASHAH       Revelation                 HAZON           21:9 - 22:5