Share |

Korah (bald)
TORAH                                     Numbers           B'MIDBAR                   16:1 - 18:32
HAFTARAH                               1 Samuel           Shemu'el Aleph       11:14 - 12:22
BRIT HACHADASHA                  Acts                    Ma'asei                      5:1-11